ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PrePay s.r.o

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme, jak dochází k jejich zveřejňování a jak je chráníme.

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PrePay s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 05152941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 259059, zastoupená jednatelem Petrem Tomanem („Správce“)

NA KOHO SE MŮŽETE U NÁS OBRÁTIT:

Správce určil zástupce pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností: Benedikt Chejn, telefonní číslo: +420 731 212 414, e-mail: chejn@prepay.cz

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT:

- Jméno, příjmení
- Datum narození
- Telefonní číslo
- Email
- IP adresa

V případě, že jste již s námi uzavřeli smlouvu o předplatném, zpracováváme obvykle následující osobní údaje:

- Trvalé bydliště
- Doručovací adresa
- Číslo účtu
- IČ (u OSVČ)

Současně zpracováváme:

- anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu, a to prostřednictvím služby Google Analytics
- geolokační údaje
- Vaše slovních hodnocení Dodavatelů
- soubory Cookies

DOBA, PO KTEROU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše údaje budeme zpracovávat vždy po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu neurčitou, nebo do odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména:
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
- právo osobní údaje opravit či doplnit;
- právo požadovat omezení zpracování;
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
- právo požadovat přenesení údajů;
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
- další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný zpracovatel, zejména vydavatelé a dodavatelé Zboží, kteří rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Vaše osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i další zpracovatelé, kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nepoužijeme k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce, konkrétně na zástupce pro vyřizování podnětů anebo stížností subjektů údajů, který je uveden výše

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: <https: //www.uoou.cz>.

poslední aktualizace: květen 2018