Všeobecné obchodní podmínky www.predplatit.cz

(platné od 1. 5. 2017)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost PrePay s.r.o., se sídlem Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 05152941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 259059, jako provozovatel portálu Předplatit.cz za účelem úpravy práv a povinností osob využívajících Portál Předplatit.cz při vstupu na Portál Předplatit.cz a úpravy smluvního vztahu mezi zákazníkem (Uživatelem) a společností PrePay s.r.o. při dodávce Zboží formou Předplatného nebo zpřístupnění elektronické podoby Zboží prostřednictvím sítě Internet.

1.2. Pro účely těchto Podmínek budou mít následující pojmy význam definovaný níže:

1.2.1. „Dodavatel“ znamená společnost PrePay s.r.o., se sídlem Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 05152941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 259059

1.2.2. „Obchodní sdělení“ znamená všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama;

1.2.3. „Objednávka“ znamená objednávku Uživatele vedoucí k uzavření Smlouvy o předplatném; Objednávku může Uživatel učinit prostřednictvím svého uživatelského Účtu na Portálu nebo jednorázovým nákupem prostřednictvím Portálu;

1.2.4. „Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby, zejména tedy jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook, případně, bude-li to umožněno, i poznámka Uživatele.

1.2.5. „Podmínky Věrnostního Programu“ znamená Podmínky věrnostního programu, které tvoří součást těchto Podmínek, a které jsou umístěny na internetových stránkách na adrese (URL) https://predplatit.cz/vernostni-program

1.2.6. „Portál“ znamená webové stránky www.predplatit.cz na kterých Dodavatel provozuje a spravuje portál opakovaného nakupování;

1.2.7. „Předplatné“ znamená smluvní vztah mezi Uživatelem a Dodavatelem, jehož předmětem je zejména opakovaná, případně jednorázová dodávka Zboží po dobu trvání Předplaceného období.

1.2.8. „Předplacené období“ znamená období, po které bude Uživateli dodáváno objednané a zaplacené Zboží v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě o předplatném.

1.2.9. „Reklamační řád“ upravuje postup vyřizování reklamací Uživatele prostřednictvím Portálu; Reklamační řád tvoří nedílnou součást těchto VOP a je k dispozici na adrese (URL) https://predplatit.cz/reklamacni-rad

1.2.10. „Smlouva o Předplatném“ znamená kupní či jinou smlouvu o koupi Zboží či dodání služeb uzavíranou mezi Uživatelem, jako kupujícím nebo objednatelem a Dodavatelem, jako prodávajícím nebo dodavatelem.

1.2.11. „Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem.

1.2.12. „Uživatel“ znamená osobu přistupující na Portál za účelem prohlížení nabídek Zboží, uzavírání smluv s Dodavatelem a zadávání komentářů a hodnocení Zboží a služeb;

1.2.13. „VOP“ jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky;

1.2.15. „Zboží“ znamená předmět nebo službu, nabízené Dodavatelem prostřednictvím Portálu;

1.3. Dodavatel je oprávněn znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Dodavatel informuje Uživatele o změně VOP na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním mohl Uživatel bez nepřiměřených obtíží seznámit. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu, není-li uvedeno jinak.

1.4. Uživatel vstupem na Portál nebo přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

2. Použití Portálu Předplatit.cz

2.1. Přístup a používání Portálu je pro Uživatele bezplatný. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).

2.2. Dodavatel neodpovídá za:

2.2.1. škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu;

2.2.2. nesprávný nebo nevhodný výběr Zboží Uživatelem;

2.2.3. nedostupnost Portálu způsobenou poskytovateli internetového připojení Uživatelů a třetích subjektů;

2.3. Dodavatel nezaručuje a neodpovídá za nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, včetně ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

2.4. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

2.5. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.

2.6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu či systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám.

3. Autorská práva

3.1. Dodavatel je vlastníkem Portálu.

3.2. Portál a jeho obsah je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Dodavatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

3.3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Dodavatel předem písemný souhlas.

4. Smlouva o předplatném

4.1. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného Zboží, nebo úhradou sjednané ceny na účet Dodavatele, nebo, v případě elektronické verze, zpřístupněním Zboží Uživateli, a to na základě Objednávky ze strany Uživatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

4.2. Podáním Objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Uživatel upozorněn před vlastním uskutečněním Objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.

4.3. Před podáním Objednávky má Uživatel možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje zobrazením celého obsahu Objednávky a umožněním návratu k jejímu vyplnění či opravě.

4.4. Objednávka musí obsahovat:

4.4.1. Specifikaci Zboží

4.4.2. Specifikaci obchodní nabídky, která obsahuje cenu, množství, případně počet opakujících se plnění;

4.4.3. V případě Objednávky periodického Zboží jsou Objednávky považovány za objednávky na dobu neurčitou;

4.4.4. Typ preferované platby;

4.4.5. Fakturační údaje Uživatele, tj. Jméno, příjmení (případně firmu a IČO), fakturační a dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní kontakt.

4.4.6. Frekvence plateb v závislosti na délce Předplaceného období: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, příp. informace, že jde o jednorázovou platbu při objednání pouze určitého vydání Zboží;

4.5. Dodavatel na základě přijaté Objednávky zašle Uživateli platební údaje nebo proforma fakturu s vyznačenými údaji o Předplatném. Po obdržení platby zašle Dodavatel Uživateli fakturu – daňový doklad. Po kontrole úplnosti všech údajů dle čl.2.4. potvrdí Dodavatel Uživateli Objednávku. Smlouva o předplatném se uzavírá v českém jazyce. Dodavatel zahájí doručování Zboží v souladu s údaji v Objednávce po obdržení platby. Uživatel bere na vědomí, že Dodavatel je schopen potvrdit den zahájení dodávání Zboží nejdříve po obdržení platby, zpravidla do 3 pracovních dnů, přičemž zároveň bere na vědomí, že doba zahájení doručování se u jednotlivých druhů Zboží liší. Uživatel bere dále na vědomí, že v případě periodických tiskovin bude doručeno nejbližší následující vydání daného periodika od okamžiku obdržení platby a uplynutí doby nezbytně nutné pro vyřízení Předplatného s vydavatelem příslušného periodika. V případě tištěných periodik Dodavatel není schopen dodat Uživateli starší číslo daného periodika.

4.6. Uživatel je povinen Dodavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v Objednávce. Neoznámí-li Uživatel změny v údajích uvedených v Objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky Zboží na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného Zboží.

4.7. Dodavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

4.8. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě Objednávky bude smlouva uložena u Dodavatele, který k ní Uživateli umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedeného Dodavatelem zaslaného na e-mailový kontakt Uživatele. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje Dodavatel Uživatele o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách Dodavatele archivována v elektronické podobě.

4.9. Doba Předplaceného období Smlouvy o Předplatném se automaticky prodlužuje o dobu dalšího Předplaceného období v případě, že Uživatel nevypoví Smlouvu o předplatném do konce stávajícího Předplaceného období a nebo provede platbu na další Předplacené období. Doba trvání Smlouvy o Předplatném o dodávce tiskovin se prodlužuje v případě oprávněné reklamace do doby, kdy bude Uživateli doručeno náhradní vydání, to neplatí v případě vrácení poměrné části ceny za Předplatné Uživateli.

4.10. Je-li Zboží dle Smlouvy o předplatném doručováno třetí osobě, musí taková třetí osoba udělit Dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to před zahájením doručování Zboží. Nositelem práv a povinností ze Smlouvy o Předplatném zůstává Uživatel, který s Dodavatelem smlouvu uzavřel.

5. Provádění úhrad

5.1. Dodavatel po přijetí Objednávky zašle Uživateli platební údaje nebo proforma fakturu s vyznačenými údaji o Předplatném, a to v elektronické formě se lhůtou splatnosti 5 dnů. Uživatel tímto souhlasí s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu .pdf na e-mailovou adresu Uživatele.

5.2. Poslední den prvního měsíce Předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. V případě neuhrazení nebo prodlení s úhradou sjednané ceny Předplatného není Dodavatel povinen zahájit nebo pokračovat v dodávkách Zboží.

5.4. V případech určených Dodavatelem lze Objednávku učinit prostřednictvím SMS zprávy v pevně daném tvaru odeslané na Dodavatelem uvedené telefonní číslo. SMS zprávu lze odesílat jen v rámci sítí operátorů ČR. Smlouva o předplatném je uzavřenou na dobu určitou, a to na dobu objednaného Předplatného či do doby doručení/zpřístupnění Zboží. V případech, kdy je Objednávka předplatného či doručení nebo zpřístupnění jednoho vydání učiněna prostřednictvím SMS zprávy, je cena Zboží hrazena příchozí zpoplatněnou SMS dle ceníku Dodavatele. Objednací SMS je zpoplatněna podle běžného tarifu příslušného mobilního operátora Uživatele.

5.5. Po odeslání Objednávky má Uživatel možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení Dodavateli. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments a.s.. Citlivé vstupní údaje, které Uživatel zadá do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

5.6. Pro úhradu Předplatného s opakovanou inkasní platbou má Uživatel možnost využít Opakovanou platbu kartou. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde Uživatel zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. Platby za další Předplacená období budou realizovány zcela automaticky a to vždy k provnímu dni následujícího Předplaceného období. V případě další jiné objednávky stejného registrovaného Uživatele se po potvrzení Objednávky zobrazí pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně je zobrazen výsledek platby.

6. Práva z vadného plnění a reklamace

6.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané Zboží začíná běžet převzetím Zboží Uživatelem nebo zahájením poskytování služby Dodavatelem.

6.2. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy bylo Zboží, jehož povaha to umožňuje, v opravě.

6.3. Konkrétní postup uplatnění práv z vadného plnění a vyřizování reklamací Uživatele je popsán v Reklamačním řádu, který tvoří nedílnou součást těchto VOP a je k dispozici na adrese (URL) https://predplatit.cz/reklamacni-rad 

6.4. Zákonná práva Spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku či Reklamačního řádu dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady Zboží se pro Spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.

7. Marketingové akce

7.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce Dodavatele, v jejichž rámci nabízí a poskytuje Uživateli zvláštní plnění nebo slevy z běžné ceny Zboží, slevu z dopravy, nebo jiné benefity pro případ, že bude uzavřena Smlouva o Předplatném. Nárok na zvláštní plnění, slevu nebo jiné benefity vzniká pouze v případě zaplacení celé ceny Předplatného na stanovené Předplacené období.

7.2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území ČR. Dodavatel nezajišťuje zasílání dárků ani neposkytuje jiná zvláštní plnění včetně slev mimo území ČR.

7.3. Uživatel nemůže využít nabídku Předplatného v marketingové akci se slevou či jiným zvláštním plněním, pokud během předcházejících 6 měsíců bylo zrušeno předplatné Zboží na téže adrese Uživatele nebo na adrese, na kterou Uživatel zboží objednal. V případě pochybností si Dodavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nové Předplatné či nikoliv.

7.4. Povinnost Dodavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou ceny za Předplatné.

7.5. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno, a ani nelze snížit počet kusů odebíraného Zboží.

7.6. Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu Uživatele, a to i v případě, kdy příjemcem Zboží bude osoba odlišná od Uživatele. Zvláštní plnění bude odesláno jako doporučená poštovní zásilka. Dodavatel zasílá zvláštní plnění do 30 dnů od zaplacení ceny Předplatného.

7.7. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy Uživatele zpět Dodavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není automaticky odesíláno znovu, ale na písemnou žádost Uživatele může být zvláštní plnění ve lhůtě 30 dnů odesláno znovu na náklady Uživatele.

7.8. V případě zpoždění či ztráty zásilky se zvláštním plněním z důvodů na straně doručovací služby bere Uživatel na vědomí, že doručení zvláštního plnění může být opožděno do vyřízení reklamace.

7.9. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není zvláštní plnění na skladě a Dodavatel není schopen zajistit stejný druh zvláštního plnění, popř. stejnou značku či stejného výrobce, vyhrazuje si Dodavatel právo zaslat Uživateli zvláštní plnění obdobné ve srovnatelné hodnotě.

7.10. Zvláštní plnění není prodávaným zbožím, a proto není Dodavatelem fakturováno. Případné reklamace zvláštního plnění je možné uplatňovat za podmínek uvedených v Reklamačním řádu. Při reklamaci zvláštního plnění je vyžadován původní obal, aby bylo možné identifikovat původ zvláštního plnění.

7.11. Uživatel bere na vědomí, že Smlouva o Předplatném v rámci marketingové akce je s Uživatelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Uživatele odstoupit od Smlouvy o Předplatném, je Uživatel povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté vedlejší plnění, včetně všeho, oč se obohatil, zejména tedy slevy z běžné ceny dodaného zboží, slevy z dopravy a podobně. Není-li vydání vedlejšího plnění dobře možné, má Dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

8. Práva a povinnosti Uživatele

8.1. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:

8.1.1. je plně svéprávný;

8.1.2. veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

8.1.3. se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito VOP a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami, na které je těmito VOP odkazováno, že těmto VOP zcela rozumí a souhlasí s nimi, bude používat Portál, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Dodavatel právo tyto účty zablokovat a smazat;

8.1.4. bude Portál užívat jen v rozsahu, který je v souladu s jeho určením, a který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Dodavatele a/nebo třetích subjektů.

8.2. Uživatel je při užívání Portálu povinen dodržovat právní předpisy, respektovat práva Dodavatele, ostatních Uživatelů, jakož i dalších subjektů, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

8.2.1. užívat Portál v rozporu s těmito VOP;

8.2.2. komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Dodavatele, ostatní Uživatele a/nebo další subjekty;

8.2.3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, získávat jakékoli osobní údaje týkající se jiných Uživatelů;

8.2.4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu;

8.2.5. narušit nebo se jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu;

8.2.6. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu.

8.3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto VOP, zavazuje, že:

8.3.1. nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

8.3.2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem "18+" nebo jiným symbolem shodného významu.

8.4. Uživatel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

8.5. Uživatel je povinen využívat zpřístupněný obsah digitálního Zboží pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím subjektům, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

8.6. Právo užívat služeb Portálu je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na registračním formuláři). Toto právo opravňuje Uživatele k užívání služeb Portálu nejvýše z jednoho počítače současně, anebo, dochází-li k ukládání obsahu do zařízení (např. produkty pro tablety a telefony), z jednoho zařízení v jednom kalendářním dni, resp. z jednoho zařízení v čase dle konkrétní periodicity Zboží.

8.7. V případě objednání více kusů elektronických produktů, je Uživatel povinen nejpozději v den požadované aktivace produktů přidělit k jednotlivým přístupům existující uživatelská jména získaná registrací na Portálu. Přidělení uživatelských jmen je potřeba provést v uživatelském účtu na adrese https://predplatit.cz v záložce Nastavení odběratelů. Zde je možné též provést i novou registraci.

8.8. V případě objednávky Zboží v elektronické podobě se Uživatel zavazuje uvést při registraci unikátní e-mailovou adresu, která nesmí být duplicitní pro více uživatelských jmen. Pokud Uživatel nedodrží ujednání popsané v tomto bodu, nezaručuje Dodavatel funkčnost elektronických titulů.

9. Předplatné s opakovanou inkasní platbou

9.1. Předplatné s opakovanou (rekurentní) inkasní platbou platí zvláštní režim. Smlouva o uzavření tohoto typu Předplatného je účinná uhrazením příslušné ceny Předplatného. Toto Předplatné je vázáno na daný účet Uživatele a zaplacené Předplacené období. Prvním dnem zúčtovacího období je den zaplacení ceny Předplatného. Předplatné s opakovanou inkasní platbou se automaticky obnoví, pokud jej Uživatel nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období, a to písemnou výpovědí doručenou e- mailem na info@prepay.cz.

9.2. Při automatické obnově Předplatného s opakovanou inkasní platbou je úhrada ceny Předplatného prováděna rekurentními inkasními platbami. Dodavatel je v takovém případě oprávněn provést automatické stržení částky za digitální Předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty Uživatele, jejíž údaje Uživatel zadal při platbě Objednávky Předplatného, a to během 3 posledních dnů aktuálního zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období Dodavatel tuto platbu neobdrží, tj. zejména nebude-li možné částku za Předplatné z účtu Uživatele z jakéhokoli důvodu strhnout, bude Předplatné považováno za neuhrazené a Uživatel bude vyzván k úhradě jinou formou.

10. Ukončení Smlouvy o předplatném

10.1. Předplatné může být zrušeno dohodou Uživatele a Dodavatele nebo odstoupením od smlouvy ze strany Dodavatele též v případě, kdy Uživatel porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení ceny Předplatného do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

10.2. Uživatel je oprávněn Smlouvu o Předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu: PrePay s.r.o. Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7 nebo e-mailem na info@predplatit.cz. To však neplatí pro Smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou, smlouvu o jednorázovém předplatném a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Dodavateli, ne však dříve, než na konci Předplaceného období, na které již byla uhrazena cena Předplatného.

10.3. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy o Předplatném dle článku 11. níže.

11. Odstoupení od Smlouvy o Předplatném

11.1. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy o Předplatném ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy o Předplatném, resp. ode dne převzetí první dodávky Zboží. Spotřebitel nemůže od Smlouvy o Předplatném odstoupit podle § 1829 a násl. občanského zákoníku v případě, že jejím předmětem jsou:
- tištěná periodika
- zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový program
- Zboží, které podléhá rychlé zkáze
- Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
- ubytování, doprava, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu či v jiných případech stanovených § 1837 občanského zákoníku.

11.2. Uživatel bere na vědomí, že provedením Objednávky na Zboží v digitální podobě vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka Zboží v digitální podobě byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od Smlouvy o Předplatném odstoupit.

11.3. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

11.4. V případě, že Uživatel odstoupí od Smlouvy o Předplatném nebo částečně odstoupí od Smlouvy o Předplatném, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy o Předplatném přijal, a to stejným způsobem, jakým je od Uživatele přijal. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Uživateli dříve, než mu Uživatel vrátí Zboží nebo prokáže, že Zboží odeslal Dodavateli. V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží.

12. Ochrana Osobních údajů a zasílání Obchodních sdělení

12.1. Dodavatel zpracovává Osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Smlouvu o předplatném. Dodavatel je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod číslem 00068471.

12.2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

12.3. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů.

12.4. Uživatel souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů, včetně údajů souvisejících se Zbožím, které si Uživatel prostřednictvím Portálu zakoupil (cenu Zboží a informace o předmětu plnění dle Smlouvy o Předplatném), a to zpracovatelům plateb, a dále dodavateli poštovních nebo doručovatelských služeb.

12.5. Dodavatel je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní Osobní údaje za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a za účelem splnění Smlouvy o předplatném. V případě, že by Uživatel nesouhlasil s předáním výše popsaných osobních údajů, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla Dodavatele nebo na emailovou adresu info@predplatit.cz

12.6. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o předplatném a pro účely zasílání informací a Obchodních sdělení. V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo Dodavateli, jehož se reklamace a/nebo platba týká, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

12.7. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých Osobních údajích.

12.8. Zpracováním Osobních údajů může Dodavatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů, kterým mohou být Osobní údaje zpřístupněny, poskytne Dodavatel na základě žádosti Uživatele.

12.9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

12.10. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Dodavatele.

12.11. V případě, že by se Uživatel domníval, že Dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Dodavatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.12. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.13. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Dodavatele a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v objednávce nebo registračním formuláři a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatele na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas snadno odvolat ve správě svého uživatelského účtu zde nebo písemně odvolat na emailové adrese info@predplatit.cz.

12.14. Uživatel souhlasí, aby Dodavatel analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví Portál prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné Osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na Portálu, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy podpora@předplatit.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.

12.15. V případě nákupu Zboží, jehož součástí je pojištění, souhlasí Uživatel s tím, aby Dodavatel za účelem pojištění předal osobní údaje třetí osobě - pojistiteli, a aby tato třetí osoba za účelem pojištění a případné likvidace pojistné události osobní údaje Uživatele zpracovávala jejich ukládáním na nosiče informací a jejich uchováváním a evidencí.

12.16. Uživatel souhlasí, aby Dodavatel shromažďoval, ukládal a analyzoval prostřednictvím mobilní aplikace Předplatit.cz geolokační údaje. V případě, že Uživatel nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním geolokačních údajů, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené na stránkách Portálu info@predplatit.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.

12.17. Uživatel souhlasí, aby Dodavatel shromažďoval a dále využíval slovních hodnocení Dodavatelů získaných od Uživatelů prostřednictvím Portálu nebo mobilní aplikace Předplatit.cz pro prezentace Dodavatelů na službách Dodavatele. V případě, že je hodnocení Uživatele doplněno fotografií vytvořenou Uživatelem, uděluje dále Uživatel Dodavateli časově a geograficky neomezenou bezúplatnou licenci k užití fotografického díla pro prezentaci Dodavatelů na službách Dodavatele v elektronické i tištěné podobě. V takové případě je Uživatel povinen si zajistit případný souhlas všech osob vyobrazených na poskytnutých fotografiích s užitím fotografického díla. Za porušení povinnosti zajištění souhlasu vyobrazených osob nenese Dodavatel odpovědnost.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Uživatelem, který je Spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

13.2. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Uživatelem, který není Spotřebitelem, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

13.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy o Předplatném, a které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky. V případě sporu mezi Dodavatelem a Uživatelem, který je Spotřebitelem, a který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je Spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Uživatel, který je Spotřebitelem může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.4. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP dle odstavce 1.3 výše. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na Portálu.

13.5. V případě, že Uživatel nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět Smlouvu o Předplatném nejpozději 10 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že Uživatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí.

13.6. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní pro Smlouvy o Předplatném uzavřené v rámci marketingové akce; pokud Uživatel nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit a tuto skutečnost sdělí Dodavateli nejpozději 10 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou Smlouvu o Předplatném v účinnosti stávající VOP. V případě, kdy Uživatel ve shora uvedené lhůtě Dodavateli svůj nesouhlas se změnou nesdělí, platí, že se změnou souhlasí.

13.7. Dodavatel si vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo Uživatele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude Uživatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

13.8. Zvláštní ujednání mezi Dodavatelem a Uživatelem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

13.9. Na smluvní vztah mezi Uživatelem a Dodavatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o Uživatele jednajícího v rámci jeho podnikatelské činnosti či výkonu povolání.

13.10. Uživatel i Dodavatel na sebe berou riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

13.11. Odpověď Uživatele s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy o Předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

13.12. Dodavatel ani Uživatel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v Objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak.

Příloha č.1: Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

PrePay s.r.o.

Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 7 Holešovice

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od:

smlouvy o nákupu zboží (uveďte popis zboží)

.................................................................................................................................................(*)

smlouvy o poskytnutí služeb (uveďte popis služeb)

.................................................................................................................................................(*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

............................................................................................

Adresa Spotřebitele/Spotřebitelů:

Podpis Spotřebitele/Spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.Stáhnout ve formátu .docx