Reklamační řád

(platný od 1. 4. 2017)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento Reklamační řád vydává společnost PrePay s.r.o., se sídlem Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 05152941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 259059, jako provozovatel portálu Předplatit.cz za účelem úpravy postupu při uplatnění práv z vadného plnění a vyřizování reklamací Uživatele u Dodavatele („Reklamační řád“). Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek www.předplatit.cz“ („VOP“).

1.2. Není-li uvedeno jinak, mají pojmy užité v tomto Reklamačním řádu stejný význam, jako pojmy definované ve VOP.

1.3. Dodavatel je oprávněn znění Reklamačního řádu jednostranně měnit či doplňovat. Dodavatel informuje Uživatele o změně Reklamačního řádu na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním mohl Uživatel bez nepřiměřených obtíží seznámit. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu, není-li uvedeno jinak.

2. Vadné plnění

2.1. Zboží je vadné, není – li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy o Předplatném; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Je-li Uživatel Spotřebitel, odpovídá Dodavatel také za to, že se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uváděl.

2.2. Dodavatel jako prodávající odpovídá Uživateli jako kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Převzetím Zboží je okamžik jeho předání Uživateli, tj. den uvedený na dokladu o převzetí Zboží.

3. Doba k uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet vždy dnem převzetí Zboží Uživatelem.

3.2. Uživatel, který je Spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, které je zbožím spotřebním, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Uživatelem, který je Spotřebitel, se má za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí doba k uplatnění práv z vadného plnění, zaniknou, nebyla-li uplatněna v době k uplatnění práv z vadného plnění.

3.3. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, platí ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

4. Podmínky upravující práva z vadného plnění

4.1. Uživatel je povinen překontrolovat Zboží bez zbytečného odkladu po převzetí. V případě Zboží dodávaného fyzicky je Uživatel povinen zkontrolovat (ideálně spolu s dopravcem) stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Uživatel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou o Předplatném, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

4.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit vyplněním a odesláním formuláře umístěného na https://predplatit.cz/reklamace a je-li to možné, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Dodavateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Uživatele práva zboží reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou o Předplatném a že Zboží bylo dodáno řádně dle Objednávky.

4.3. Místem pro uplatnění reklamace je Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7, reklamační formulář dostupný na https://predplatit.cz/reklamace

4.4. Reklamované Zboží dodávané fyzicky, musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Uživatele (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady Zboží. Taktéž je zapotřebí uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

4.5. Uživatel je povinen doložit oprávnění uplatnit práva z vadného plnění předložením nákupního dokladu nebo potvrzení, a pokud bylo v minulosti Zboží reklamováno, též doloží doklad o již vyřízené reklamaci. 

4.6. Práva z vadného plnění nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
(i) mechanickým poškozením Zboží,
(ii) elektrickým přepětím, 
(iii) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Dodavatelem nebo výrobcem určeno,
(iv) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží,
(v) poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování s předměty,
(vi) provedením nekvalifikovaného zásahu,
(vii) v důsledku úpravy Zboží provedené Uživatelem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
(viii) poškození v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší mocí.

4.7. V případě, že Uživatel využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a Dodavatel určí pro účely uplatnění práv z vadného plnění zboží jinou osobu odlišnou od Dodavatele, uplatní Uživatel právo z vadného plnění u této osoby.

5. Způsob vyřízení reklamace

5.1. Je-li vada nepodstatným porušením Smlouvy o Předplatném, má Uživatel právo:
(i) na odstranění vady, anebo
(ii) na přiměřenou slevu z ceny.
Neodstraní-li Dodavatel vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Uživatel požadovat slevu z ceny, anebo požadovat vrácení ceny vadně dodaného Zboží.  Provedenou volbu nemůže Uživatel změnit bez souhlasu Dodavatele. Uživatel, který je Spotřebitelem, smí požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Uživatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může částečně odstoupit od Smlouvy o Předplatném a požadovat vrácení ceny vadně dodaného Zboží. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Uživatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Uživatel i právo částečně odstoupit od Smlouvy o Předplatném a požadovat vrácení ceny vadně Dodaného Zboží.

5.2. Je-li vada podstatným porušením Smlouvy o Předplatném, má Uživatel právo:
(i) na odstranění vady opravou Zboží, dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
(ii) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
(iii)  částečně odstoupit od Smlouvy o Předplatném a požadovat vrácení ceny vadně dodaného Zboží;
(iv) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Uživatel výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na částečné odstoupení od Smlouvy o Předplatném.

5.3. Uživatel sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Pokud Uživatel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej Dodavatel. Dokud Uživatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy o Předplatném, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

5.4. V případě slevy nelze později reklamovat Zboží pro vadu či nedostatky Zboží, za které již byla sleva poskytnuta.

5.5. Dodavatel rozhodne o reklamaci do sedmi pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Uživatelem.

5.6. Dodavatel vydá Uživateli písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, co je jeho obsahem, jaké právo z vadného plnění je požadováno, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace (reklamační doklad).

5.7. O dobu nutnou k vyřízení reklamace se záruční doba neprodlužuje.

6. Zvláštní ustanovení o reklamaci předplatného tiskovin

6.1. Za tiskoviny jsou pro účely tohoto ustanovení považovány tištěná a elektronická vydání periodického tisku. Práva z vadného plnění ze Smluv o Předplatném, jejichž předmětem je dodávka tiskovin se řídí tímto článkem 6.

6.2. Uživatel má právo uplatnit reklamaci při dodávce tiskovin u Dodavatele z těchto důvodů: Nedodání objednaného tištěného vydání/nezpřístupnění obsahu digitálního verze Zboží, popř. nedodání správného počtu kusů objednaného vydání či jiného Zboží.
Dodání neúplného nebo poškozeného vydání.
Dodání nekvalitně vytištěného výtisku.
Nevložení příloh do výtisku.

6.3. Místem pro uplatnění reklamace je Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7, reklamační formulář dostupný na https://predplatit.cz/reklamace

6.4. Reklamaci u tiskoviny - deníku je potřeba uplatnit nejpozději v den jeho vydání. Je-li reklamace nahlášena v den vydání deníku do 8 hodin SEČ a bude-li Dodavatelem uznána, bude náhradní vydání deníku doručeno ještě týž den. V případě pozdější reklamace deníku je Dodavatel schopen zajistit náhradní doručení až v následující pracovní den. U tiskovin, které nejsou deníkem lze reklamaci uplatnit nejpozději druhý pracovní den po dodání vydání dalšího čísla téže tiskoviny.

6.5. Deník bude doručován v den vydání. Dodavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění v doručení Dodavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek či z důvodů vyšší moci. Dodavatel neodpovídá za pozdní doručení deníku také v případě, kdy místo dodání deníku nebude dosažitelné osobním automobilem.

V případě oprávněné reklamace, kdy Uživateli nebylo doručeno, zajistí Dodavatel na vlastní náklady náhradní doručení reklamované tiskoviny, případně prodlouží termín předplaceného období o stejný počet doručení odpovídající reklamaci Uživatele. V případech, kdy Dodavatel nezajistí opakovaně náhradní doručení reklamovaného vydání, vrátí Dodavatel Uživateli poměrnou část ceny za Předplatné rovnající se výši odpovídající ceně nedodaných výtisků. Poměrnou část ceny Dodavetel vracet Kupujícímu nemusí, pokud reklamaci vyřeší prodloužením doby předplatného.

6.6. Uživatel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaného Zboží, příp. zajistit pro doručovatele klíč k uzamčeným prostorům, do nichž má být doručováno. Schránka musí být řádně označena jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) Uživatele nebo, není-li adresát totožný s osobou Uživatele, jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) adresáta a musí umožňovat volné vložení objednaného Zboží. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaného Zboží tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese Uživatel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaného Zboží.

7. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v účinném znění a vztahuje se na Zboží, u něhož se v době občanským zákoníkem nebo zákonem o ochraně spotřebitele určené k uplatnění práva z odpovědnosti za vady vyskytne vada.